66684579 494231471324457 1588366601673635220
22
تیر

اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ درباره اعمال سنوات در کنکور 98

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ مشاهده سوابق تحصيلي
داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي
و نحوه تراز نمرات مربوط به آزمون سراسري و
سوابق تحصيلي در آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۸ اطلاعیه داد.
مطابق سنوات اخير، ابتدا نمرات خام (حقيقي) داوطلبان
در هر درس امتحاني از تفاضل سه برابر تعداد پاسخ‌های صحيح
و تعداد پاسخ‌های غلط، تقسيم بر سه برابر تعداد سؤالات، محاسبه مي شود.
سپس براي محاسبه نمره‌کل، از آنجا که سختي و آساني درس‌ها متفاوت است،
در هر يك از گروه‌هاي آزمايشي نمرات هر درس بصورت جداگانه تراز مي شود .