Part of the volunteers of VIP Soren Nowruz camps
26
شهریور

بخشی از داوطلبان اردوهای نوروزی VIP سورن

تصویری از بخشی از داوطلبان مجموعه سورن در اردوی نوروزی VIP فروردین ۱۳۹۸ با نظارت و برنامه ریزی مشاور برجسته ایران دکتر جباری

ادامه مطلب