25
دی

چیزایی که باید ۵ سال پیش بهمون میگفتن!

چیزایی که کاش ۵ سال پیش بهمون میگفتن ! تو هر سنی که هستی خصوصا اگه دم کنکوری واقعا باید اینارو دونی چون حقیقت محضه!