22
بهمن

در روز حداقل ٣ يا ٤ درس متفاوت بخوانيد !

درست برنامه ريزي كنيد!
در روز حداقل ٣ يا ٤ درس مختلف رو تو برنامه تون جا بديد؛
اينطوري تنوع ايجاد ميشه و علاوه بر اينكه از مطالعه خسته نميشيد ،
تعادل بين دروس رو هم حفظ مي كنيد.