25
فروردین

وقت کنار بگذاريد !

بهتره تو برنامه ريزي خودتون كمي از وقت هر هفته رو
براي انجام امور پيش بيني نشده كنار بگذاريد و براي اون تكليفي تعيين نكنيد.