18
فروردین

تجديد نظر کنيد !

در نيم سال دوم به طور كلي تجديد نظر كنيد و جبران اشتباهات گذشته رو سرلوحه قرار بديد.
از خيالات و تصورات فاصله بگيريد ، كلاسهاي ناكارآمد و كتابهاي پرحجم و كم بازده را كنار بگذاريد.