۲۹
شهریور

برنده باش

تا زماني که برنده نباشي هيچکس به داستانت گوش نميده .