19
سپتامبر

برنده باش

تا زمانی که برنده نباشی هیچکس به داستانت گوش نمیده .

مطلب مرتبط
سالگرد تولد لوسی ویلزه!