29
شهریور

برنده باش

تا زماني که برنده نباشي هيچکس به داستانت گوش نميده .

مطلب مرتبط
انرژی خوب واگیر داره!